ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ಧಿ -January 2017

ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್‌  :ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಅನುಮತಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ದಿನ ‘ಯುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್‌’ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿಯಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ  ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ … Continue reading ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ಧಿ -January 2017