03 ಜುಲೈ 2021

03 ಜುಲೈ 2021

1. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಡಿಎನ್‌ಎ ಕೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ ?

A. ಕೋವಿ ಶೀಲ್ಡ್

B. ಕೊವಾಕ್ಸಿನ್

C. ಝೈಕೋವ್-ಡಿ

D. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

2. ಬಗ್ರಾಮ್ ವಾಯುನೆಲೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ?

A. ಇರಾನ್

B. ಇರಾಕ್

C. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

D. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ

3. ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ’ಯ ಕತೃ ಯಾರು ?

A. ಜನ್ನ

B. ಪಂಪ

C. ರನ್ನ

D. ಪೊನ್ನ