07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022

Tizimín 1.ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ?

http://cakebysadiesmith.co.uk/tag/garden/ A’ವಿಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಂಸಾರ’

B. ‘ಡಿವೈನ್ ಟೈಡ್ಸ್’

C. ‘ಎ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್’

D. ಮೊದಲನೆಯದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು

2. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ?

A. ಖೇಲ್ ರತ್ನ

B. ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

C. ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

D. ಕ್ರೀಡಾ ಪೋಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

3. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾದ ಮಾಸ ಯಾವುದು ?

A. ಫೆಬ್ರವರಿ

B. ಮಾರ್ಚ್

C. ಏಪ್ರಿಲ್

D. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ

4. ರುಪೆ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ?

A. ಭೂತಾನ್

B. ಸಿಂಗಪುರ

C. ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್

D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು

5. ೨೦೨೨-ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವೇನು ?

A. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ,ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ

B. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ

C. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವು

D. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ