11 ಜುಲೈ 2023

11 ಜುಲೈ 2023

1.ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
1.ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ
2.ಇದಕ್ಕೆ 1960 ರಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು
A) 1 ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ
B) 2 ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇದೆ
C) ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ
D) ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ
2.ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ?
A) ಯುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ
B) ಮಲಬಾರ್
C) ವಜ್ರ ಪ್ರಹಾರ
D) ಕೆಂಪು ಧ್ವಜ 16-1