15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022

1. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಪರಿಗಣನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ?
1.    ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಸ್ತು
2.    ನೈತಿಕತೆ
3.    ಆರೋಗ್ಯ
4.    ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು
A 1, 2
B 1, 2, 3
C 1, 2, 3, 4
D 1, 3, 4
2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಿಧಿಗಳು ಯಾವುವು?
A ವಿಧಿ 25 ರಿಂದ ವಿಧಿ 30
B ವಿಧಿ 30 ರಿಂದ ವಿಧಿ 35
C ವಿಧಿ 25 ರಿಂದ 28
D ವಿಧಿ 22 ರಿಂದ ವಿಧಿ 26
3.ಗುಜರಾತನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೩೬ ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಯಾರು?
A ಹಶಿಕಾ ರಾಮಚಂದ್ರ
B ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕವಾಡ
C ಪೂಜಾ ಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ
D ಅಶ್ವಿನಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪ
4. ‘ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸುವೀರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವದ  ಶೇಕಡ 2ರಷ್ಟು ಉನ್ನತ  ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿವೆ’?
A ಆಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
B ರಾಮದೇವ ಬಾಬಾ
C ರವಿಶಂಕರ ಗುರುಜಿ
D ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ