4-5 ಮೇ 2023

4-5 ಮೇ 2023

1.ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ (BRO) ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ?
a.ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ
b.ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ
c.ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
d.ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
2.ಸಂವಿಧಾನದ 142 ನೇ ವಿಧಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ:
a.ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಡಿಕ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ
b.ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
c.ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಪೂರಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
d.ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು
3.ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಪಿಸಿಐಎಲ್) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?
a.ದೆಹಲಿ
b.ಬೆಂಗಳೂರು
c.ಅಹ್ಮದಾಬಾದ
d.ಮುಂಬೈ