ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್

  • ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ. ಏಕ ಬಳಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್  ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ  ಬರೆಯಿರಿ