05 ಜುಲೈ 2021

05 ಜುಲೈ 2021

1. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 1ರಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ?

A. ತಮಿಳು ನಾಡು

B. ಕರ್ನಾಟಕ

C. ಕೇರಳ

D. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ

2. ಡಿಡಿಸಿಸಿ–೧ ದೇಸಿ ತಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ?

A. ಬದನೆ

B. ಟೊಮೇಟೊ

C. ಹತ್ತಿ

D. ಜೋಳ

3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ/ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಪೆಕ್+ ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ?

A. ಕಝಕಿಸ್ತಾನ

B. ಮಲೇಷ್ಯಾ

C. ಸುಡಾನ್

D. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು