1 ಜನವರಿ 2024

1 ಜನವರಿ 2024

1.ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿವೆ?
1 ಕುಪ್ಪಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೀಡಲಾಯಿತು.
2 ಇದು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
3 ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
a) ಕೇವಲ ಒಂದು
b) ಕೇವಲ ಎರಡು
c) ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು
d) ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
2. 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ?
a) ಶೀರ್ಷೆಂಧು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ
b) ಶಕ್ತಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ
c) ಶರದಿಂಡು ಬಂಡೋಪಾಧ್ಯಾಯ
d) ಮೇಲಿನ ಯಾರು ಅಲ್ಲ
3. XPoSat ಉಪಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ?
1 ದೇಶದ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಪೋಲರಿಮೀಟರ್ (X-Ray Polarimeter Satellite) ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ
2 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕ: PSLV ಸಿ59
3 ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮುಂತಾದ ಖಗೋಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
a) 1, 2
b) 2, 3
c) 1, 3
d) 1, 2, 3
4. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
a) ಕಬೀರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
b) ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
c) ಕಲ್ಕಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ
d) ಜಟಾಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ