13 ಜುಲೈ 2021

13 ಜುಲೈ 2021

buy liquid clomid australia 1. ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಗಣಿ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ?

order Misoprostol online no prescription Pharma Life A. ಬಳ್ಳಾರಿ

B. ಕುದುರೆಮುಖ

C. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

D. ಕಪ್ಪತ ಗುಡ್ಡ

2. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ -ಎಲ್ಎನ್ ಜಿ ಘಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ?

A. ನಾಗ್ಪುರ

B. ಅಹಮದಾಬಾದ್

C. ರಾಂಚಿ

D. ಹೂಗ್ಲೀ

3. ದೇಶದ ಮೊದಲ ‘ಗುಪ್ತಪುಷ್ಪಿ ಉದ್ಯಾನ’ವನ್ನು (ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮಿಕ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌) ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ?

A. ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ

B. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್

C. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ

D. ಗುಜರಾತ್