16 ಆಗಸ್ಟ್ 2021

16 ಆಗಸ್ಟ್ 2021

Ambovombe 1. ಫಿನ್ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ್ ಪೇ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ?

http://msjazee.com/12345.php A. 18

B. 19

C. 20

D. 21

2. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ?

A. ಜುಲೈ 7

B. ಆಗಸ್ಟ್ 7

C. ಜೂನ್ 7

D. ಆಗಸ್ಟ್ 10

3. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್ ಹೆಸರೇನು ?

A. ಕಡಂಬಿನಿ ಗಂಗೂಲಿ

B. ಸರಲಾ ಠಕರಾಲ್

C. ಅಯ್ಯಲಾಸೋಮಯಾಜುಲ ಲಲಿತಾ

D. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ