22 ಜುಲೈ 2021

22 ಜುಲೈ 2021

secure site to buy Clomiphene 1. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

6b8c73861af331ffcd871024ef226edb A. ಜೂಲೈ 27

B. ಜೂಲೈ 28

C. ಜೂಲೈ 29

D. ಜೂಲೈ 30

2. ಗ್ಯಾನಿಮಿಡ್‌ ಯಾವ ಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹ ?

A. ಗುರು ಗ್ರಹ

B. ಶನಿ ಗ್ರಹ

C. ಯುರೇನಸ್

D. ನೆಪ್ಟ್ಯೂನ್

3. ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ವಾಹನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ ?

A. ಶೇ 22

B. ಶೇ 25

C. ಶೇ 30

D. ಶೇ 35