9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023

1. 20ನೇ ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು?

A) ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ
B) ಸಿಂಗಾಪುರ್
C) ಭಾರತ
D) ಮಲೇಷಿಯಾ

2.ಟಿಮೊರ್ ಲೆಸ್ಟ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು?

A) ಡಿಲಿ
B) ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಹಿ
C) ಎರ್ಮೆರ
D) ಮೇಟಿನಾರೋ