ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆ

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ದೇಶಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆ

  • ಕ್ವಾಡ್ ಎಂದರೇನು? ಅದರ ರಚನೆಯ ಹಿನ್ನಲೆ , ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ