ಅಶೋಕನ ಧಮ್ಮ

ಅಶೋಕನ ಧಮ್ಮ

  1. ಅಶೋಕನ ಧಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ (150 ಪದಗಳು ) ( KAS-2017)