ಅಸ್ಸಾಂ–ಮಿಜೋರಾಂ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ

ಅಸ್ಸಾಂ–ಮಿಜೋರಾಂ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ

  1. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ .ದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ.
  2. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.