ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ

  • ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಂದರೇನು ? ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ  ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ