ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಯಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಯಿ

ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೇನು ? ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ