ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ “ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್” ವರದಿ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ.