ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೀತಿ 2023

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೀತಿ 2023

ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ