ವಿಪತ್ತುಗಳು

ವಿಪತ್ತುಗಳು

ವಿಪತ್ತು ಎಂದರೇನು?ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ