ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ

ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ

  1. ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ -ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ (150 ಪದಗಳು ) ( KAS-2017)