ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

  • http://gowstakeout.com/wp-content/themes/seotheme/mar.php ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಎಂದರೇನು ?ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ