‘ಹರಿತ್ ಸಾಗರ್’ ಹಸಿರು ಬಂದರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

‘ಹರಿತ್ ಸಾಗರ್’ ಹಸಿರು ಬಂದರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹರಿತ್ ಸಾಗರ ಹಸಿರು ಬಂದರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು 2023 ಅನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ