Architecture of Rashtrakutas

Architecture of Rashtrakutas

Write a note on Kailasanatha Temple and Dashavatar Cave architecture of Rashtrakutas(12 MARKS) (GS1 – KAS MAINS 2015)