Tsunami- Properties of Tsunami Wave

Tsunami- Properties of Tsunami Wave

What causes a Tsunami? What are the properties of a Tsunami wave?