ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆರೋಗ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ