ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ

  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಬಹುದಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ.