ಭಾರತ-ಜಪಾನ್

ಭಾರತ-ಜಪಾನ್

ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋ-ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ