ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯೇ? ಸಮರ್ಥಿಸಿ.