ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌

ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌

ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್‌ಗಳು ನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ