Sir M.Visveshwaraiah- visionary

Sir M.Visveshwaraiah- visionary

Sir M.Visveshwaraiah is a great visionary. Discuss